menuordersearch
sepanjexport.com

انواع و علل بیماری ها

با توجه به دسته بندی گیاهان دارویی بر اساس نام گیاه و آثار درمانی ،کافیست نام گیاه دارویی و یا نام بیماری و برای سایر اقلام مانند روغن های دارویی شوینده های گیاهی ،آرایشی و بهداشتی و.....نام محصول مورد نظر رادرجعبه جستجوی زیرواردو در خواست خود را تایید،مشاهده وخرید نمایید
(0)
(0)
انواع و علل بیماری ها

اسباب ایجاد مرض و بیماری

هر نوع تغییر و دگرگونی که در بدن رخ می دهد، دارای علتی است؛ بیماری نیز حالتی غیر طبیعی است که در بدن روی می دهد.

 

انواع بیماری ها 

بیماری ساده: که فقط "یک نوع بیماری" یا "یک نوع بیماری مرکب" را شامل می شود

بیماری مرکب: که "دو ضد یا بیشتر" عامل یک حالت بیماری شده باشد

 

بیماری ساده

بیماری های ساده سه دسته اند:

1- بیماری های اندام های مشابه که عبارتند از بیماری های سوء مزاج (تابع سوء مزاج)

2- بیماری های اندام های ابزاری که عبارتند از بیماری هایی که بر اندام های مرکب وارد می شوند (تابع سوء هیئت ترکیب)

3- بیماری هایی که بر اندام های مشابه و اندمهای ابزاری وارد می شوند ولی عارضه ای که از این بیماری ها بر اندام ابزاری رخ می دهد

باعارضه ای که بر اندام مشابه رخ می دهد متفاوت است (تابع تفرق اتصال)

برای مثال بیماری ای که یک مفصل را دربر می گیرد شاید در اندام های مشابه تشکیل دهنده ی مفصل دیده نمی شود، ولی در اندام ها، رگ ها، استخوان ها و عصب دیده می شود.

 

بیماری های مرکب

بیماریهای مرکب شامل چهار دسته می باشند:

1- بیماری مادرزادی

2- بیماری های اندام که باعث بیش از حد بزرگ شدن که می تواند همه بدن و یا عضوی خاص را مبتلا سازد می شود (مرض مقدار)

3- بیماری عددی: باعث زیاد شدن تعداد اندام ها بر خلاف حالت طبیعی می شوند (بیماری تعداد)

4- بیماری های وضعی که باعث کنده شدن اندام از مفصل، در رفتن، حرکت در جای خود یا بی حرکتی می شود (مرض وضع)

مرض وضع یعنی خارج شدن عضو از هیات و جایگاه طبیعیش که به انواع زیر تقسیم می شود

 

الف ) تغییر محل عضو نسبت به خودش

* خلع: کاملا از موضع خود خارج می شود، مثل دررفتگی کامل مفصل

* زوال: عضو به طور نسبی از محل خود خارج می شود، مثل فتق امعاء یا نیمه دررفتگی مفصل

* حرکت غیر طبیعی عضو: مرض رعشه (لرزش یا ترمور)

* سکون غیر طبیعی عضو (ثبوت): مثل خشکی مفصل (تحجر مفاصل یا آنکیلوز)

 

ب) تغییر محل عضو نسبت به مجاور

* نزدیکی بیش از حد به عضو مجاور: مانند افتادگی پلک یا شل شدن پلک (استرخاء جفن)

* دوری بیش از حد نسبت به عضو مجاور: مانند رشد تومور در زیر بغل که باعث دور شدن دست از تنه می باشد

 

ج) بیماری های تفرق اتصال

تفرق اتصال یعنی گسسته شدن پیوند و پیوستگی طبیعی در اندام های مفرد یا مرکب بدن مانند شکستگی استخوان یا قطع انگشت

 

الف - بیماری های تابع سوءمزاج

هرگاه مزاج عضوی از اعضای مفرد یا مزاج کل بدن از حد اعتدال ویژه مناسب آن خارج شود، مرض تابع سوء مزاج رخ می دهد. بیماری های تابع سوء مزاج به دو دسته ساده و مادی تقسیم می شوند.

1-سوء مزاج ساده: مزاج یک عضو یا همه اعضاء به علت غلبه کیفیتی بر آن تغییر کند مانند آفتاب زدگی، سرماخوردگی

2- سوء مزاج مادی: زمانی ایجاد می شود که ماده غیر طبیعی، از نظر کیفی و کمی، کیفیت یک عضو یا همه بدن را تغییر دهد و از مزاج اصلی خارج کند

اسباب سوء مزاج های مفرد

الف- سبب های سوء مزاج گرم

1- حرکت معتدل: حرکتی که موجب حرارت می شود مانند ورزش، خشم، غضب

2- عفونت: حرارت غریبه موجب فساد اخلاط، و بخار های تند و تیز این اخلاط ، سبب گرمی می شود

3- سده و بسته شدن مسامات: موجب می شود حرارت در درون بدن حبس شود و به دنبال احتباس حرارت، گرمی افزایش یابد

4- عامل گرمی بخش بالفعل: مانند گرمی آفتاب و حرارت آتش

5- عامل گرمی بخش بالقوه: مانند مصرف غذاها و داروهای گرم

سبب های سوء مزاج های سرد

1- حرکت بیش از حد

2- بی حرکتی زیاد

3- کم خوری بیش از حد

4- پرخوری

5- گشادگی بیش از حد مسامات: سبب انتشار حرارت و تحلیل آن می گردد

6- بسته شدن بیش از حد مسامات: به علت عدم دفع بخار و دخان از بدن و تجمع در بدن باعث خاموشی شدن حرارت غریزی می شود

7- عامل سرد کننده بالفعل: مثل سردی هوا، آب سرد و یخ

8- عامل سرد کننده بالقوه: مثل مصرف غذاها و داروهای سرد

سبب های سوءمزاج خشک

1- مواجهه با خشکی بالفعل: مثل آتش و هوای گرم، استحمام در آب های مجفف و قابض

2- استفاده ازعامل خشک کننده بالقوه: مانند غذاها و داروهای خشک کننده

3- فزونی حرکت بیش از حد اعتدال: بر اثر حرکت زیاد رطوبت طبیعی از بدن خارج می شود

4- کم خوری

سبب های سوء مزاج تر

1- پر خوری

2- برخورد با عامل رطوبت بخش بالفعل: مثل حمام مرطوب

3- استفاده از عوامل رطوبت بخش بالقوه: مثل مصرف بیش از اندازه غذاها و داروهای رطوبت زا

4- بی حرکتی زیاد

5- عدم استفاده از تحلیل برنده ها یا محللات

6- کاهش استفراغ های طبیعی

7- از دست دادن یا استفراغ خلط خشک کننده (مجفف)

 

ب- بیماری های تابعه سوء هیئت مرکب

 

الف) امراض شکلی: تغییر شکل طبیعی مثل انحنای غیر طبیعی استخوان

ب) امراض مجاری: مجرا فضای در داخل عضو است که ماده سیال در درون آن جاری است که به سه قسمت تقسیم می شود

* انسداد: مانند انسداد عروق کرونری، سایرعروق، سده جگر یا یرقان انسدادی که می تواند بر اثر انسداد عروق و یا مجاری صفرا باشد

* تنگی (ضیق): مانند تنگی مجاری تنفسی، خناق، آسم

* گشادی (اتساع): مانند گشادی مردمک (انتشار)، واریس (دوالی)، بواسیر

ج - امراض اوعیه: وعاء فضایی در داخل عضو است که حاوی چیز ساکنی باشد. امراض اوعیه خود به چهار دسته تقسیم می شود

* بزرگی فضا (کبر): مثل هیدرو سل ،فتق

* کوچکی فضا (صغر): مثل تنگی معده، تنگی بطن های مغز در صرع

* انسداد و امتلاء: مثل انسداد بطن های مغز در سکته

* خالی شدن: مثل خالی شدن ناگهانی حفرات قلب از خون و روح در هنگام شادی زیاد (مرگ ناگهانی یا فجاء یاشادی مرگ)

د) امراض سطوح اعضاء شامل:

* خشونت: مثل خشن شدننای یا تراشه (خشونت قبضه الریه)

* ملامست: مثل ملاست معده (از بین رفتن پستی و بلندی های طبیعی مخاط معده)

 

امراض مرکب

اگر از جمع شدن دو یا چند مرض مفرد، یک بیماری واحد با نامی مخصوص پدید آید آن را مرض مرکب گویند، مثل اورام (جمع ورم، ورم ها) و بثور

* ورم: یا آماس مرضی است که به علت وجود یک ماده زاید در عضو ایجاد می شود

* بثورات: حجم کمی دارند و معمولا ورم های کوچکی هستند که محدود به پوست هستند (ورم و بثورات در پایه و مبنا یکسان است)

 

مراحل بیماری 

تمام بیماری ها از زمانی که شروع می شوند تا زمانی که صحت پیدا می کنند چهار مرحله را طی خواهند نمود

1- مرحله اول: نقطه شروع بیماری

2- مرحله دوم (تزاید): مرحله ای که به شدت، بیماری افزایش پیدا می کند

3- مرحله سوم (توقف): مرحله ای که بیماری به غایت رسیده و متوقف می شود

4- مرحله پایانی (انحطاط): علائم بیماری کاهش و رو به بهبودی می رود

شناخت این مراحل  به درمان کمک، شایانی انجام می دهد مثلا در درمان ورم در مرحله اول داروی رداع (انسداد مجاری)

 در مرحله دوم از داروی رداع  به همراه محلل و در انتها داروی محلل استفاده می شود

logo-samandehi
اگرقصد خرید دارید ثبت نام کنید به منظور خرید کالای مورد نیاز ، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری ایجاد نموده ووارد صفحه اختصاصی خود شوید. نحوه خرید ازفروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز ، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری ایجاد نموده ووارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته ، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می گردند سفارش های کمتر از 350هزارتومان شامل هزینه ارسال می گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می شود. (تحویل کالا در محل و پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران می باشد ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار ، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می توان پروانه کسب وکار ، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی می باشد با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید کالا با تناژ بالا خرید کالا با وزنهای بالا تر از یک کیلو با توجه به مقدار کالا و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان مشتری از طریق ثبت سفارش صورت خواهد گرفت . لذا مشتریان گرامی که قصد خرید اقلام با وزن های بالا را دارند می توانند کالای مورد نیاز خودرا سفارش دهند ( قیمت کالاها با تناژ بالاتراز یک کیلو گرم مشمول قیمت عمده فروشی می باشد ). ،برای ثبت سفارش وارد آیکون ثبت سفارش خرید کالا با تناژ بالا واقع در سمت چپ صفحه اصلی شوید .
دفتر مرکزی: خیابان خیام جنوبی - اول خیابان مختاری شرقی - کوی شهید جعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 02155616408-
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

aparatinstagramsoroshyouyouyouwhatsup