menuordersearch
sepanjexport.com

انواع و علل بیماری ها

(0)
(0)
انواع و علل بیماری ها

اسباب ایجاد مرض و بیماری

هر تغییری و دگرگونی ای که در بدن رخ می دهد ، دارای علتی است بیماری نیز حالتی غیر طبیعی است که دربدن روی می دهد

انواع بیماری ها 

بیماری ساده : بیمار ی است که فقط یک نوع بیماری  یا یک نوع بیماری مرکب را شامل می شود

بیماری مرکب : بیماری ای است که دو ضد یا بیشتر ، عامل یک حالت بیماری شده باشد

بیماری ساده

بیماری ساده سه دسته اند

1- بیماری های اندام های مشابه که عبارتند از بیماری های سوء مزاج ( تابع سوء مزاج )

2- بیماری های اندام های ابزاری که عبارتند از بیماری هایی که بر اندام های مرکب وارد می شوند ( تابع سوء هیئت ترکیب )

3- بیماری هایی که بر اندام های مشابه و اندمهای ابزاری وارد می شوند ولی عارضه ای که از ازاین بیماری ها بر اندام ابزاری رخ می دهد ،

باعارضه ای که بر اندام مشابه رخ می دهد متفاوت است ( تابع تفرق اتصال )

برای مثال بیماری ای که یک مفصل ر ا در بر می گیرد شاید در اندامهای مشابه تشکیل دهنده ی مفصل دیده نمی شوذ . ولی در اندامهای

رگها ، استخوانها و عصب دیده می شو د

بیماری های مرکب :

بیماری های مرکب شامل چهار دسته می باشند

1- بیماری مادر زادی

2- بیماری های اندام که باعث بیش از حد بزرگ شدن که می تواند همه بدن و یا عضوی خاص را مبتلا سازد می شود ( مرض مقدار )

3- بیماری  عددی :باعث زیاد شدن تعداد اندامها بر خلاف حالت طبیعی می شوند( بیماری تعداد )

4- بیماری های وضعی که باعث کنده شدن اندام از مفصل ، دررفتن ، حرکت در جای خود یا بی حرکتی می شود( مرض وضع )

مرض وضع یعنی خارج شدن عضو از هیات و جایگاه طبیعیش که به انواع زیر تقسیم می شود

الف ) تغییر محل عضو نسبت به خودش

 * خلع : کاملا از موضع خود خارج می شود ، مثل دررفتگی کامل مفصل

*زوال : عضو به طور نسبی از محل خود خارج می شود ، مثل فتق امعاء یا نیمه دررفتگی مفصل

* حرکت غیر طبیعی عضو : مرض رعشه ( لرزش یا ترمور )

* سکون غیر طبیعی عضو ( ثبوت ) : مثل خشکی مفصل ( تحجر مفاصل یا آنکیلوز )

ب) تغییر محل عضو نسبت به مجاور

*نزدیکی بیش از حد به عضو مجاور : مانند افتادگی پلک یا شل شدن پلک ( استرخاء جفن )

*دوری بیش از حد نسبت به عضو مجاور : مانند رشد تومور در زیر بغل که باعث دور شدن دست از تنه می یباشد

ج) بیماری های تفرق اتصال

تفرق اتصال یعنی گسسته شدن پیوند و پیوستگی طبیعی در اندام های مفرد یا مرکب بدن مانند شکستگی استخوان یا قطع انگشت

الف - بیماری های تابع سوءمزاج

 هر گاه مزاج عضوی از اعضای مفرد یا مزاج کل بدن از حد اعتدال ویژه مناسب آن خارج شود ، مرض تابع سوء مزاج ر خ می دهد . بیماری های تابع سوء مزاج به دو دسته ساده و مادی تقسیم می شوند.

1-سوء مزاج ساده : مزاج یک عضو یا همه اعضاء به علت غلبه کیفیتی بر آن تغییر کند مانند آفتاب زدگی ،سرما خوردگی

2- سوء مزاج مادی : زمانی ایجاد می ود که ماده غی طبیعی ، از نظر کیفی و کمی ، کیفیت یک عضو یا همه بدن را تغییر دهد و از مزاج اصلی خارج کند

اسباب سوء مزاج های مفرد

الف _ سبب های سوء مزاج گرم

1- حرکت معتدل : حرکتی که موجب حرارت می شود مانند ورزش ، خشم ، غضب

2- عفونت : حرارت غریبه موجب فساد اخلاط و بخار های تند و تیز این اخلاط ، سبب گرمی می شود

3- سده و بسته شدن مسامات : موجب می شود حرارت در درون بدن حبس شود و به دنبال احتباس حرارت ، گرمی افزایش یابد

4- عامل گرمی بخش بالفعل : مانند گرمی آفتاب و حرارت آتش

5- عامل گرمی بخش بالقوه : مانند مصرف غذا ها و دارو های گرم

سبب های سوء مزاج های سرد

1- حرکت بیش از حد

2- بی حرکتی زیاد

3- کم خوری بیش از حد

4- پرخوری

5- گشادگی بیش از حد مسامات : سبب انتشار حرارت و تحلیل آن می گردد

6- بسته شدن بیش از حد مسامات : به علت عدم دفع بخار و دخان از بدن و تجمع در بدن باعث خاموشی شدن حرارت غریزی می شود

7- عامل سرد کننده بالفعل : مثل سردی هوا ، آب سرد و یخ

8- عامل سرد کننده بالقوه : مثل مصرف غذا ها و دارو های سرد

سبب های سوءمزاج خشک

1- مواجهه با خشکی بالفعل : مثل آتش و هوای گرم ، استحمام در آب های مجفف و قابض

2- استفاده از عامل خشک کننده بالقوه : مانند غذا ها و دارو های خشک کننده

3- فزونی حرکت بیش از حد اعتدال :بر اثر حکت زیاد رطوبت طبیعی از بدن خارج می شود

4- کم خوری

سبب های سوء مزاج تر :

1- پر خور ی

2- بر خورد با عامل رطوبت بخش بالفعل : مثل حمام مرطب

3- استفاده از عوامل رطوبت بخش بالقوه : مثل مصرف بیش از اندازه غذا ها و دارو های رطوبت زا

4- بی حرکتی زیاد

5- عدم استفاده از تحلیل برنده های یا محللات

6- کاهش استفر اغ های طبیعی

7- از دست دادن یا استفراغ خلط خشک کننده ( مجفف )

ب- بیماری های تابعه سوء هیئت مرکب

1- مرض خلقت

الف ) امراض شکلی : تغییر شکل طبیعی مثل انحنای غیر طبیعی استخوان

ب) امراض مجاری : مجرا فضای در داخل عضو است که ماده سیال در درون آن جاری است که به سه قسمت تقسیم می شود

* انسداد : مانند انسداد عروق کرونری ، سایر عروق ، سده جگر یا یرقان انسدادی که می تواند بر اثر انسداد عروق و یا مجاری صفرا باشد

*تنگی ( ضیق ) : مانند تنگی مجاری تنفسی ، خناق ، آسم

* گشادی ( اتساع ): مانند گشادی مردمک ( انتشار ) ، واریس(دوالی ) ، بواسیر

ج - امراض اوعیه : وعاء فضایی در داخل عضو است که حاوی چیز ساکنی باشد .امراض اوعیه خودبه چهار دسته تقسیم می شود

* بزرگی فضا ( کبر ) : مثل هیدرو سل ،فتق

* کوچکی فضا ( صغر ) : مثل تنگی معده ، تنگی بطن های مغز  در صرع

* انسداد و امتلاء : مثل انسداد بطن های مغز در سکته

* خالی شدن : مثل خالی شدن ناگهانی حفرات قلب از خون و روح در هنگام شادی زیاد ( مرگ ناگهانی یا فجاء یاشادی مرگ )

د) امراض سطوح اعضاء شامل :

* خشونت : مثل خشن شدننای یا تراشه ( خشونت قبضه الریه )

* ملامست : مثل ملاست معده ( از بین رفتن پستی و بلندی های طبیعی مخاط معده )

امراض مرکب

اگر از جمع شدن دو یا چند مرض مفرد ، یک بیماری واحد با نامی مخصوص پدید آید آن را مرض مرکب گویند ، مثل اورام ( جمع ورم ،ورم ها ) و بثور

* ورم : یا آماس مرضی است که به علت وجود یک ماده زاید در عضو ایجاد می شود

* بثورات : حجم کمی دارند و معمولا ورم های کوچکی هستند که محدود به پوست هستند ( ورم و بثورات در پایه و مبنا یکسان است )

مراحل بیماری 

تمام بیماری های از زمانیکه شروع میشوند تا زمانی که صحت پیدا میکنند چهار مرحله را طی خواهند نمود

1- مرحله اول : نقطه شروع بیماری

2- مرحله تزاید ( دوم ) : مرحله ای که به شدت بیماری افزایش پیدا می کند

3- مرحله توقف : مرحله ای که بیماری به غایت رسیده و متوقف می شود

4- مرحله پایانی ( انحطاط ) : علائم بیماری کاهش و روبه بهبودی می انجامد

شناخت این مراحل  به درمان کمک، شایانی انجام میدهد مثلا در درمان ورم در مرحله اول داوی رداع (انسداد مجاری )

 در مرحله دوم از داروی رداع  به همراه محلل و در انتها داروی محلل استفاده می شود

logo-samandehi
قوانین و شرایط • کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . • اطلاعات کاربری مشتری نزد فروشگاه محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده مشتری می باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب فروشگاه تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان فروشگاه از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک فروشگاه ، فاقد اعتبار بوده و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید. نحوه خرید از فروشگاه قبل از هرگونه اقدام جهت خرید، ابتدا در سایت ثبت نام و حساب کاربری برای ادامه مراحل خرید کالای مورد نظرتان ایجاد نمایید و سپس وارد حساب کاربری شده و بااستفاده از منوها ی وب سایت و یا اپلیکیشن، از منوی فروشگاه، محصول مورد نظر خود را انتخاب و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" محصول خــــــود را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می گردند سفارش های کمتر از 1500000ریال شامل هزینه ارسال می گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می شود. (تحویل کالا در محل و پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران می باشد ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار ، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می توان پروانه کسب وکار ، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) اینماد را نام برد که گزینه خوبی می باشد با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد قابل کلیک می باشد ) و یا مجوز کسب و کار می توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید گیاهان دارویی تواند به دوصورت ثبت سفارش یا آنلاین انجام گیرد . انتخاب روش پرداخت با توجه به مقدار کالا و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان مشتری در خصوص استفاده از کارت ، اینترنت ، واریز دستی وثبت فیش واریزی و.....به عهده خریدار محترم می باشد . امکانات برای دوروش پرداخت آنلاین و واریز و ثبت فیش فراهم است
دفتر مرکزی - خیابان خیام - خیابان مختاری -کوی حاج جعفر حاج واحدی - کوی پاک آئین - پلاک 32 - کد پستی :1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 -02155616408
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اتحادیه صادرات کنندگان گیاهان دارویی و مواد غذایی
aparattelegraminstagramsoroshyouyouyou
شرکت سازنده