menuordersearch
sepanjexport.com

کلیاتی از طب سنتی

(0)
(0)
طب سنتی چیست ؟

 

کلیاتی ازطب سنتی

دیباچه

مکتب  طب سنتی ایران دانشی آمیخته با هنر و فراست و ذخیره ای برخاسته از حکمت خسروانی اهالی سرزمین آریایی ایران است

این مکتب با ریشه ای ده هزار ساله ، اسنان را فقط از بعد مادی نمی نگرد بلکه به ابعاد دیگر وجود او به عنوان خلیفه

الهی نیز توجه دارد . در این دیدگاه ،حفظ سلامت مقدم بر درمان است و توجه به روش زندگی ئ تامین هوای سالم ، تغذیه

درست ، فعالیت کافی ، استراحت  به اندازه و تعادل حالات روحی - روانی شعار طب سنتی ایران است

اکنون جامعه پزشکی جهان به اهمیت روش های درمان طبیعی و مکاتب طب سنتی و مکمل پی برده است

و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری در غرب و شرق جهان به پژوهش برای به کار گیری روش های مختلف طب که

سابقه علمی و تاریخی دارند . مشغول می باشند . گسترش فو ق العاده طب سنتی چین ، طب تبتی ،   کایروپراکتیک

هومیوپاتی و صد ها مکتب و روش گوناگون ، نشان دهنده این حرکت عظیم جهانی است ، این حرکت ، همچنین موجب

شده است که پزشکان و محققان در ایران و و دیگر کشور های جهان به شناخت مبانی طب سنتی ایران گرایش دارند

نگاهی به اصطلاحات تخصصی

مکتب سنتی ایران نیز مانند سایر مکاتب طبی ، دارای دیدگاه فلسفی خاص خود است و برای بیان آنها از مجموعه ای از لغات و اصطلاحات تخصصی

استفاده می نماید خطای رایج ، تلاش برای تطبیق یا ترجمه تحت اللفظی این اصطلاحات به لغات مرسوم در پزشکی رایج است ، این کار نه تنها ضرورتی ندارد بلکه در بسیاری موارد می تواند موجب بدفهمی و گمراهی دردرک مقصود حکما شود . زیرا مبنای فلسفی مکتب طب سنتی ایران با پزشکی رایج متفاوت است . به بیان دیگر اختلاف طب سنتی با طب جدید تنها اختلاف زبانی نیست . از این رو رویکردی صرفا لغوی و زبانی برای تطبیق اصطلاحات طب سنتی با واژه های طب جدید کاری شتابزده و بی بنیاد است

جایگاه علوم در طب سنتی ایران

 حکمت :

 در گذشته مجموع دانش های زمان را حکمت و کسی که به همه علوم احاطه داشت حکیم می گفتند

مجموعه علوم در گذشته به دودست کلی تقسم می شدند

1- حکمت نظری که د ر سه سطح مختلف به بررسی وجود ( با ماده  یا بدون ماده ) می پردازند

الف - علوم طبیعی

ب- علوم ریاضی

ج - علوم مابعدالطبیعیه ( فلسفه یا متافیزیک )

2- حکمت عملی که روابط بین موجودات را مورد بحث قرار می دهد شامل :

الف - اخلاق  فردی و اجتماعی

ب- تدبیر منزل ( رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی)

ج- تدبیر مدن یا سیاست ( اداره امور شهر و کشور )

تعریف طب :

طب علمی است که به واسطه آن احوال بدن انسان شناخته می شود واز جهت آنچه که موجب سلامتی و بیماری آن است تا صحت و سلامتی موجود را حفظ کند و در صورت از دست رفتن سلامتی ، آن را به بدن بر گرداند   شیخ الرئیس ابو علی سینا 

تقسیم بندی علم طب 

دانش پزشکی به دو بخش تقسیم می گردد

الف- طب نظری    

ب- طب عملی 

الف - طب نظری :

دانشی که چگونگی عملکرد طبیعی  بدن انسان و عوامل موثر بر آن را که منجر به سلامتی یا بیماری می شوند بررسی می نماید که خود شامل سه بخش است 

1- امور طبیعیه ( فیزولوژی ) امور یاست که که هستی ، قوام و حفظ کمالات جسمی بدن انسان با آنها مبتنی است   

2- اسباب و علل : علت ایجاد تغییرات در بدن انسان و عوامل موثر بر آن و چگونگی بروز بیماری را بررسی می نماید ( اتیولوژی و فیزیو پاتو لوژی ) 

3-دلایل و علایم : به بررسی  علایم و نشانه ها می پردازد مانند نشانه های مزاجی ، غلبه اخلاط ، نبض شناسی ، و.... 

ب- طب عملی : 

   طب عملی شامل سه بخش است

  الف - تدابیر که شامل تدبیر غذا ( غذا درمانی یا رژیم درمانی ) ودیگر تدابیر سته ضروریه می باشد

ب- دارو درمانی با دارو های گیاهی حیوانی و معدنی به اشکال مختلف خوراکی و موضعی

ج- اعمال دستی ( یدی ) مانند دلک ( ماساژ) ، انواع غمز ( مشابه با طب فشاری ) حجامت ، فصد ، کی ( داغ کردن ) و جراحی های گوناگون 

      امور طبیعیه

 امرو طبیعیه به اموری  که به وجود آمدن و تعادل انسان به وجو د آنها بستگی دارد گفته می شود  که  خودشامل هفت جز ء است

- ارکان در اصطلاح حکما ، رکن یا عنصر عبار ت است از جسم بسیطی که به غی از خودش تجزیه نمی شود و به چهار تقسیم می شود

کیفیات :

یکی از روشهای تقسیم بندی اشیاء در جهان آفرینش ، توجه به کیفیت آنها می باشد

   -کیفیت مشترک ( در اجسام مختلف و لزوما همه اجسام آن کیفیت را ندارند و قابل مقایسه نیستند مانند رنگ و بو

- کیفیت غیر مشترک کیفیتی است که در همه اجسام وجود دارد و می توان در اجسام گوناگون مقایسه نمود و تقسیم بندی آن  به شکل زیر است

*سبکی ، شامل : سبکی مطلق و سبکی نسبی

* سنگینی ، شامل : سنگینی نسبی و سنگینی مطلق

با توجه به توضیحات داده شده عناصر به چهار رکن ( ارکان اربعه ) که هر کدام اسم و خصوصیات خاص خود رادارند تقسیم بندی می شود

1- جسمی که سبکی مطلق دارد : آتش عنصری (گرم و خشک ) وظیفه آن ایجا د لطافت ، نضج، سبکی ، کاهش شدت سردی است

2- جسمی که سبکی نسبی دارد : هوای عنصری ( گرم وتر ) شکل پذیری و سیالیت بیشتر و سریع ترو ایجاد تخلل می کند

3- حسمی که سنگینی نسبی دارد : آب عنصری ( سردو تر ) وظیفه آن ایجاد امکان شکل پذیری و قابلیت اعطاف در اجسام است

4- جسمی که سنگینی مطلق دارد : خاک عنصری ( سردو خشک ) وظیفه آن ایجاد پایداری و شکل دهی و حفظ اشکال

- امزجه ( در قسمت مزاج توضیح داده شده است )

- اخلاط

خلط ، جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام شده برروی غذا در دستگاه گوارش بهوجود می آید

غذا در اثر جویدن و آمیختن با بزاق و ترشحات معده و سایر حرکات گوارش ترکیبی بنام کیلوس معدی تبدیل  می شود که این ماده

توسط عروق ماساریقا ( مزانتریک ) به کبد رفته ودر آنجا  تحت تاثیر حرارت  به کیموس کبدی تبدیل می گردد

-کیموس کبدی حاوی چهار خلط به نام سودا ، بلغم ، دم ، صفرا می باشد که غذا تحت تاثیر اعمال دستگاه گوارش به اخلاط تبدیل می گردد و تعادل این اخلاط باعث سلامتی و اگر اخلاط بیش از طبیعی و کیفیت ناصالح داشته باشد زمینه بیماری های مختلف مهیا می شود .

کیفیت اخلاط :

صفرا : گرم و خشک

دم ( خون ) : گم و تر

بلغم : سرد وتر

سودا : سردو خشک

اسباب چهار گانه اخلاط طبیعی

1- سبب مادی ( ماده اولیه )، نوع غذا وارد شده به بدن

2- سبب فاعلی ( عامل تاثیر گذار روی ماده اولیه ) ،میزان حرارت

3- سبب صوری (طرح و شکل جسم )،خصوصیات شامل رنگ و بو ، طعم و حالت

4- سبب غایی(فایده و کار برد ی که از جسم انتظار می رود ) فواید و عملکرد اخلاط در بدن انسان

تعریف نضج :

عبارت است از گوارش کامل به نحوی که که اجزای ماده ، قوام معتدل و تناسب لازم برای استفاده در بدن کسب نماید به بیان دیگر نضج یعنی اعتدال هر خلط در کیفیت و کمیت و قوام شاسته و متناسب با آن به گونه ای که برای تندرستی مفید باشد

اسباب چهار گانه صفرای طبیعی

سبب مادی قسمت لطیف ، گرم ، تند ، شیرین و چرب غذا ها
سبب فاعلی حرارت معتدل
سبب صوری نضج کامل
سبب غایی

1- تلطیف و ترقیق خون

2- تحریک امعاء ( روده ها )

3-تغذیه بعضی از اعضا که به صفرانیاز بیشتری دارند

اسبات چهار گانه خون طبیعی

سبب مادیخوردنی و نوشیدنی های معتدل ، موافق مزاج و مولد دم مانند گوشت بره و ..
سبب فاعلیحرارت معتدل
سبب صورینضج کامل و کافی
سبب غایی

1- تولید روح حیوانی

2- تغذیه و تنمیه بدن ( رشدو نمو )

3-گرم وتر و سرحال نگهداشتن

4- جایگزین مواد مصرف شده

اسباب چهار گانه بلغم طبیعی

سبب مادیقسمت غلیظ ، لزج و سردو تر از عذا ها مانند ماهی تازه
سبب فاعلیحرارت کمتر از اعتدال
سبب صورینضج نا تمام
سبب غایی

1- قابلیت تبدیل به خون

2- جایگزینی رطوبت بدن

3-تر نگهداشتن مفاصل و اعضایی که حرکت زیاد دارند

4- مخلوط شدن با خون و آماده کردن برای تغذیه برخی از اعضاء مانند مغز و ..

اسباب چهار گانه سودای طبیعی

سبب مادیقسمت غلیظ و خشک از غذاها مانند بادمجان ، ماهی شور
سبب فاعلیحرارت معتدل
سبب صوریثقل ، رسوب ، کمال غلظت  و سیاهی رنگ
سبب غایی

 

1- تغذیه برخی از اعضا مانند استخوان و طحال

2- برانگیختن اشتها

3- ایجاد انقباض و استحکام در الیاف و اعصاب

-اعضاء( اعضای مختلف بدن انسان از نظر ترکیب نسبی ارکان با هم متفاوت با هم متفاوت اند و علت این تفاوت در وظیفه و عملکرد ی است  که در قسمت مزاج جداول آن موجود است  )

عضو از ترکیب اخلاط به وجود می آید

اندامها به دوسته ساده و مرکب تقسیم می شوند

اندام ساده : اجزای تشکیل دهنده آن یکسان است مانند غضروف ، وتر ، رباط ، عصب ، شریان ، ورید ، غشاء ، پوست ، چربی ، گوشت ، مو، و ناخن

اندامهای مرکب : به اعضای مختلف بدن که از اندامهای مفرد تشکیل شده اند مانند گوش ، چشم ، دست و.....

اندامها از نظر کاربرد به صوت زیر دسته بندی می شوند

الف- اندامهای رئیسه صدمه به آنها باعث آسیب به بقای شخص یا بقای نوع می شود و حیاتی هستند که خو.د به دونوع تقسیم می شوند

1- بقای شخص : مانند قلب ، مغز ، کبد

2- بقای نوع : بیضه ها ، و تخمدانها ( گناد ها )  برای ادامه نسل  بسیار مهم است

ب- اندامهای غیر رئیسه نیزبه دو دسته تقسیم می شوند

1-خادم الرئیسه ،هر عضوی یک خدمتکار دارد مانند شریانها :خادم قلب ، اعصاب : خادم دماغ  ، مجاری منی : خادم گناد ها

2- غیر خادم الرئیسه نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند

2-1- مرئوسه : مانند کلیه ، معده ، طحال ، ریه و.. که ازطریق شریان ، ورید و عصب ، قوا را از اعضاء رئیسه دریافت می کنند

2-2- غیر مرئوسه : مانند استخوانها ، غضروف که قوای غریزی مخصوص خود دراند

-ارواح : ارواح جمع روح است ( منظو.ر روح طبی است نه روحی که مورد اشاره آیات قرانی و حکمت الهی است ) که به سه دسته تقسیم می شود

- روح حیوانی : جایگاه آن قلب است که توسط شریانها در سراسر بدن انتشار می یابد

- روح نفسانی : جایگاه آن در مغز است ووظیفه آن حس ، حرکت ، تدبیر است

- روح طبیعی : جایگاه آن در کبد است ووظیفه آن تغذیه و رشد اندامها می باشد

-قوا : جمع قوه و به معنی نیروهایی است که موجب فعل و انفعالات در بدن می شود و خود نیز به دسته تقسیم می شود :

- قوای حیوانی : ابزار روح حیوانی و حرارت غریزی و یاریگر روح نفسانی در اداراک حس و حرکت است

- قوای نفسانی : این نیرو حس و حرکت و تدبیر را باعث می شود

-قوای طبیعی : این نیرو در تغذیه بافت ها و اندامها نقش دارد

-افعال :

فعل : به نتیجه حاصل از عملکرد قوا گفته می شود بلفرض مثال چشم توانایی درست دیدن پیدا می کند

افعال به دونوع مفرد و مرکب تقسیم می شوند :

فعل مفرد : فعلی است که با یک قوه انجام می شود مثل جذب و یا دفع

فعل مرکب : فعلی است که با دو قوه یا بیشتر انجام می شود  مانند اشتها به غذا 

از اختلال در فعل و عملکرد ، می توان به سبب احتمالی آن و اختلال در قوا ، ارواح ، اعضاء اخلاط و یا مزاج پی برد

logo-samandehi
قوانین و شرایط • کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . • اطلاعات کاربری مشتری نزد فروشگاه محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده مشتری می باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب فروشگاه تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان فروشگاه از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک فروشگاه ، فاقد اعتبار بوده و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید. نحوه خرید از فروشگاه قبل از هرگونه اقدام جهت خرید، ابتدا در سایت ثبت نام و حساب کاربری برای ادامه مراحل خرید کالای مورد نظرتان ایجاد نمایید و سپس وارد حساب کاربری شده و بااستفاده از منوها ی وب سایت و یا اپلیکیشن، از منوی فروشگاه، محصول مورد نظر خود را انتخاب و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" محصول خــــــود را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می گردند سفارش های کمتر از 1500000ریال شامل هزینه ارسال می گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می شود. همچنین سفارش های بیشتر از این مبلغ شامل ارسال رایگان می گردند رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید اطلاعات تجاری تجارت یا دادوستد اعم از تجارت بین المللی ، تجارت داخلی ، تجارت الکترونیک انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به‌طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه‌گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند . در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات ،تجارت اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. و لذا داشتن اطلاعات قوی از مراحل تجاری و تبادل کالا و سرمایه کاملا ضروری و لازم است فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار ، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می توان پروانه کسب وکار ، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) اینماد را نام برد که گزینه خوبی می باشد با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد قابل کلیک می باشد ) و یا مجوز کسب و کار می توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید.
دفتر مرکزی - خیابان خیام - خیابان مختاری -کوی حاج جعفر حاج واحدی - کوی پاک آئین - پلاک 32 - کد پستی :1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 -02155616408
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی
aparattelegraminstagramsoroshyouyouyou
شرکت سازنده