menuordersearch
sepanjexport.com

کلیاتی از طب سنتی

(0)
(0)
طب سنتی چیست ؟

کلیاتی ازطب سنتی

دیباچه

مکتب  طب سنتی ایران دانشی آمیخته با هنر و فراست و ذخیره ای برخاسته از حکمت خسروانی اهالی سرزمین آریایی ایران است

این مکتب با ریشه ای ده هزار ساله ، اسنان را فقط از بعد مادی نمی نگرد بلکه به ابعاد دیگر وجود او به عنوان خلیفه

الهی نیز توجه دارد . در این دیدگاه ،حفظ سلامت مقدم بر درمان است و توجه به روش زندگی ئ تامین هوای سالم ، تغذیه

درست ، فعالیت کافی ، استراحت  به اندازه و تعادل حالات روحی - روانی شعار طب سنتی ایران است

اکنون جامعه پزشکی جهان به اهمیت روش های درمان طبیعی و مکاتب طب سنتی و مکمل پی برده است

و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری در غرب و شرق جهان به پژوهش برای به کار گیری روش های مختلف طب که

سابقه علمی و تاریخی دارند . مشغول می باشند . گسترش فو ق العاده طب سنتی چین ، طب تبتی ،   کایروپراکتیک

هومیوپاتی و صد ها مکتب و روش گوناگون ، نشان دهنده این حرکت عظیم جهانی است ، این حرکت ، همچنین موجب

شده است که پزشکان و محققان در ایران و و دیگر کشور های جهان به شناخت مبانی طب سنتی ایران گرایش دارند

نگاهی به اصطلاحات تخصصی

مکتب سنتی ایران نیز مانند سایر مکاتب طبی ، دارای دیدگاه فلسفی خاص خود است و برای بیان آنها از مجموعه ای از لغات و اصطلاحات تخصصی

استفاده می نماید خطای رایج ، تلاش برای تطبیق یا ترجمه تحت اللفظی این اصطلاحات به لغات مرسوم در پزشکی رایج است ، این کار نه تنها ضرورتی ندارد بلکه در بسیاری موارد می تواند موجب بدفهمی و گمراهی دردرک مقصود حکما شود . زیرا مبنای فلسفی مکتب طب سنتی ایران با پزشکی رایج متفاوت است . به بیان دیگر اختلاف طب سنتی با طب جدید تنها اختلاف زبانی نیست . از این رو رویکردی صرفا لغوی و زبانی برای تطبیق اصطلاحات طب سنتی با واژه های طب جدید کاری شتابزده و بی بنیاد است

جایگاه علوم در طب سنتی ایران

 حکمت :

 در گذشته مجموع دانش های زمان را حکمت و کسی که به همه علوم احاطه داشت حکیم می گفتند

مجموعه علوم در گذشته به دودست کلی تقسم می شدند

1- حکمت نظری که د ر سه سطح مختلف به بررسی وجود ( با ماده  یا بدون ماده ) می پردازند

الف - علوم طبیعی

ب- علوم ریاضی

ج - علوم مابعدالطبیعیه ( فلسفه یا متافیزیک )

2- حکمت عملی که روابط بین موجودات را مورد بحث قرار می دهد شامل :

الف - اخلاق  فردی و اجتماعی

ب- تدبیر منزل ( رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی)

ج- تدبیر مدن یا سیاست ( اداره امور شهر و کشور )

تعریف طب :

طب علمی است که به واسطه آن احوال بدن انسان شناخته می شود واز جهت آنچه که موجب سلامتی و بیماری آن است تا صحت و سلامتی موجود را حفظ کند و در صورت از دست رفتن سلامتی ، آن را به بدن بر گرداند   شیخ الرئیس ابو علی سینا 

تقسیم بندی علم طب 

دانش پزشکی به دو بخش تقسیم می گردد

الف- طب نظری    

ب- طب عملی 

الف - طب نظری :

دانشی که چگونگی عملکرد طبیعی  بدن انسان و عوامل موثر بر آن را که منجر به سلامتی یا بیماری می شوند بررسی می نماید که خود شامل سه بخش است 

1- امور طبیعیه ( فیزولوژی ) امور یاست که که هستی ، قوام و حفظ کمالات جسمی بدن انسان با آنها مبتنی است   

2- اسباب و علل : علت ایجاد تغییرات در بدن انسان و عوامل موثر بر آن و چگونگی بروز بیماری را بررسی می نماید ( اتیولوژی و فیزیو پاتو لوژی ) 

3-دلایل و علایم : به بررسی  علایم و نشانه ها می پردازد مانند نشانه های مزاجی ، غلبه اخلاط ، نبض شناسی ، و.... 

ب- طب عملی : 

   طب عملی شامل سه بخش است

  الف - تدابیر که شامل تدبیر غذا ( غذا درمانی یا رژیم درمانی ) ودیگر تدابیر سته ضروریه می باشد

ب- دارو درمانی با دارو های گیاهی حیوانی و معدنی به اشکال مختلف خوراکی و موضعی

ج- اعمال دستی ( یدی ) مانند دلک ( ماساژ) ، انواع غمز ( مشابه با طب فشاری ) حجامت ، فصد ، کی ( داغ کردن ) و جراحی های گوناگون 

      امور طبیعیه

 امرو طبیعیه به اموری  که به وجود آمدن و تعادل انسان به وجو د آنها بستگی دارد گفته می شود  که  خودشامل هفت جز ء است

- ارکان در اصطلاح حکما ، رکن یا عنصر عبار ت است از جسم بسیطی که به غی از خودش تجزیه نمی شود و به چهار تقسیم می شود

کیفیات :

یکی از روشهای تقسیم بندی اشیاء در جهان آفرینش ، توجه به کیفیت آنها می باشد

   -کیفیت مشترک ( در اجسام مختلف و لزوما همه اجسام آن کیفیت را ندارند و قابل مقایسه نیستند مانند رنگ و بو

- کیفیت غیر مشترک کیفیتی است که در همه اجسام وجود دارد و می توان در اجسام گوناگون مقایسه نمود و تقسیم بندی آن  به شکل زیر است

*سبکی ، شامل : سبکی مطلق و سبکی نسبی

* سنگینی ، شامل : سنگینی نسبی و سنگینی مطلق

با توجه به توضیحات داده شده عناصر به چهار رکن ( ارکان اربعه ) که هر کدام اسم و خصوصیات خاص خود رادارند تقسیم بندی می شود

1- جسمی که سبکی مطلق دارد : آتش عنصری (گرم و خشک ) وظیفه آن ایجا د لطافت ، نضج، سبکی ، کاهش شدت سردی است

2- جسمی که سبکی نسبی دارد : هوای عنصری ( گرم وتر ) شکل پذیری و سیالیت بیشتر و سریع ترو ایجاد تخلل می کند

3- حسمی که سنگینی نسبی دارد : آب عنصری ( سردو تر ) وظیفه آن ایجاد امکان شکل پذیری و قابلیت اعطاف در اجسام است

4- جسمی که سنگینی مطلق دارد : خاک عنصری ( سردو خشک ) وظیفه آن ایجاد پایداری و شکل دهی و حفظ اشکال

- امزجه ( در قسمت مزاج توضیح داده شده است )

- اخلاط

خلط ، جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام شده برروی غذا در دستگاه گوارش بهوجود می آید

غذا در اثر جویدن و آمیختن با بزاق و ترشحات معده و سایر حرکات گوارش ترکیبی بنام کیلوس معدی تبدیل  می شود که این ماده

توسط عروق ماساریقا ( مزانتریک ) به کبد رفته ودر آنجا  تحت تاثیر حرارت  به کیموس کبدی تبدیل می گردد

-کیموس کبدی حاوی چهار خلط به نام سودا ، بلغم ، دم ، صفرا می باشد که غذا تحت تاثیر اعمال دستگاه گوارش به اخلاط تبدیل می گردد و تعادل این اخلاط باعث سلامتی و اگر اخلاط بیش از طبیعی و کیفیت ناصالح داشته باشد زمینه بیماری های مختلف مهیا می شود .

کیفیت اخلاط :

صفرا : گرم و خشک

دم ( خون ) : گم و تر

بلغم : سرد وتر

سودا : سردو خشک

اسباب چهار گانه اخلاط طبیعی

1- سبب مادی ( ماده اولیه )، نوع غذا وارد شده به بدن

2- سبب فاعلی ( عامل تاثیر گذار روی ماده اولیه ) ،میزان حرارت

3- سبب صوری (طرح و شکل جسم )،خصوصیات شامل رنگ و بو ، طعم و حالت

4- سبب غایی(فایده و کار برد ی که از جسم انتظار می رود ) فواید و عملکرد اخلاط در بدن انسان

تعریف نضج :

عبارت است از گوارش کامل به نحوی که که اجزای ماده ، قوام معتدل و تناسب لازم برای استفاده در بدن کسب نماید به بیان دیگر نضج یعنی اعتدال هر خلط در کیفیت و کمیت و قوام شاسته و متناسب با آن به گونه ای که برای تندرستی مفید باشد

اسباب چهار گانه صفرای طبیعی

سبب مادی قسمت لطیف ، گرم ، تند ، شیرین و چرب غذا ها
سبب فاعلی حرارت معتدل
سبب صوری نضج کامل
سبب غایی

1- تلطیف و ترقیق خون

2- تحریک امعاء ( روده ها )

3-تغذیه بعضی از اعضا که به صفرانیاز بیشتری دارند

اسبات چهار گانه خون طبیعی

سبب مادیخوردنی و نوشیدنی های معتدل ، موافق مزاج و مولد دم مانند گوشت بره و ..
سبب فاعلیحرارت معتدل
سبب صورینضج کامل و کافی
سبب غایی

1- تولید روح حیوانی

2- تغذیه و تنمیه بدن ( رشدو نمو )

3-گرم وتر و سرحال نگهداشتن

4- جایگزین مواد مصرف شده

اسباب چهار گانه بلغم طبیعی

سبب مادیقسمت غلیظ ، لزج و سردو تر از عذا ها مانند ماهی تازه
سبب فاعلیحرارت کمتر از اعتدال
سبب صورینضج نا تمام
سبب غایی

1- قابلیت تبدیل به خون

2- جایگزینی رطوبت بدن

3-تر نگهداشتن مفاصل و اعضایی که حرکت زیاد دارند

4- مخلوط شدن با خون و آماده کردن برای تغذیه برخی از اعضاء مانند مغز و ..

اسباب چهار گانه سودای طبیعی

سبب مادیقسمت غلیظ و خشک از غذاها مانند بادمجان ، ماهی شور
سبب فاعلیحرارت معتدل
سبب صوریثقل ، رسوب ، کمال غلظت  و سیاهی رنگ
سبب غایی

 

1- تغذیه برخی از اعضا مانند استخوان و طحال

2- برانگیختن اشتها

3- ایجاد انقباض و استحکام در الیاف و اعصاب

-اعضاء( اعضای مختلف بدن انسان از نظر ترکیب نسبی ارکان با هم متفاوت با هم متفاوت اند و علت این تفاوت در وظیفه و عملکرد ی است  که در قسمت مزاج جداول آن موجود است  )

عضو از ترکیب اخلاط به وجود می آید

اندامها به دوسته ساده و مرکب تقسیم می شوند

اندام ساده : اجزای تشکیل دهنده آن یکسان است مانند غضروف ، وتر ، رباط ، عصب ، شریان ، ورید ، غشاء ، پوست ، چربی ، گوشت ، مو، و ناخن

اندامهای مرکب : به اعضای مختلف بدن که از اندامهای مفرد تشکیل شده اند مانند گوش ، چشم ، دست و.....

اندامها از نظر کاربرد به صوت زیر دسته بندی می شوند

الف- اندامهای رئیسه صدمه به آنها باعث آسیب به بقای شخص یا بقای نوع می شود و حیاتی هستند که خو.د به دونوع تقسیم می شوند

1- بقای شخص : مانند قلب ، مغز ، کبد

2- بقای نوع : بیضه ها ، و تخمدانها ( گناد ها )  برای ادامه نسل  بسیار مهم است

ب- اندامهای غیر رئیسه نیزبه دو دسته تقسیم می شوند

1-خادم الرئیسه ،هر عضوی یک خدمتکار دارد مانند شریانها :خادم قلب ، اعصاب : خادم دماغ  ، مجاری منی : خادم گناد ها

2- غیر خادم الرئیسه نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند

2-1- مرئوسه : مانند کلیه ، معده ، طحال ، ریه و.. که ازطریق شریان ، ورید و عصب ، قوا را از اعضاء رئیسه دریافت می کنند

2-2- غیر مرئوسه : مانند استخوانها ، غضروف که قوای غریزی مخصوص خود دراند

-ارواح : ارواح جمع روح است ( منظو.ر روح طبی است نه روحی که مورد اشاره آیات قرانی و حکمت الهی است ) که به سه دسته تقسیم می شود

- روح حیوانی : جایگاه آن قلب است که توسط شریانها در سراسر بدن انتشار می یابد

- روح نفسانی : جایگاه آن در مغز است ووظیفه آن حس ، حرکت ، تدبیر است

- روح طبیعی : جایگاه آن در کبد است ووظیفه آن تغذیه و رشد اندامها می باشد

-قوا : جمع قوه و به معنی نیروهایی است که موجب فعل و انفعالات در بدن می شود و خود نیز به دسته تقسیم می شود :

- قوای حیوانی : ابزار روح حیوانی و حرارت غریزی و یاریگر روح نفسانی در اداراک حس و حرکت است

- قوای نفسانی : این نیرو حس و حرکت و تدبیر را باعث می شود

-قوای طبیعی : این نیرو در تغذیه بافت ها و اندامها نقش دارد

-افعال :

فعل : به نتیجه حاصل از عملکرد قوا گفته می شود بلفرض مثال چشم توانایی درست دیدن پیدا می کند

افعال به دونوع مفرد و مرکب تقسیم می شوند :

فعل مفرد : فعلی است که با یک قوه انجام می شود مثل جذب و یا دفع

فعل مرکب : فعلی است که با دو قوه یا بیشتر انجام می شود  مانند اشتها به غذا 

از اختلال در فعل و عملکرد ، می توان به سبب احتمالی آن و اختلال در قوا ، ارواح ، اعضاء اخلاط و یا مزاج پی برد

logo-samandehi
قوانین و شرایط اطلاعات کاربری مشتری نزد فروشگاه محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده مشتری می باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • اطلاعات تجاری مدیران فروش و فروشندگان حرفه‌ای باید درباره جو غالب و فضای کلی حاکم بر تجارت خود چه در بازارهای داخلی و چه بازارهای جهانی، اطلاعات جدید و به روزی داشته باشند و مشتریان را از تغییرات ایجاد شده در محیط تجاری و سیاست‌های بین‌المللی و قوانین داخلی و خارجی به خوبی آگاه کنند و در صورت لزوم، آنها را در برخی موضوعات متقاعد سازند فروشگاه نحوه خرید از فروشگاه نحوه خرید از فروشگاه • کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . • اطلاعات کاربری مشتری نزد فروشگاه محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده مشتری می باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب فروشگاه تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان فروشگاه از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک فروشگاه ، فاقد اعتبار بوده و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید.
دفتر مرکزی - خیابان خیام - خیابان مختاری -کوی حاج جعفر حاج واحدی - کوی پاک آئین - پلاک 32 - کد پستی :1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 -02155616408
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی
aparattelegraminstagramsoroshyouyouyou
شرکت سازنده