menuordersearch
sepanjexport.com

اسارون


اسارون
(0)
(0)
بسته 100 گرمی - موجودی: 0
وضعیت موجودی : اتمام موجودی
انواع بسته بندی:
بسته 100 گرمی
چه مقدار نیاز دارید ؟
+
_
بسته
قیمت یک بسته ازکالا
61,770 تومان
اسارون
کاربر گرامی در صورتی تمایل دارید، هنگام تغییر وضعیت این کالا به شما اطلاع رسانی گردد. تنظیمات را تکمیل نمایید.
اطلاع رسانی در وضعیت:



اطلاع رسانی از طریق:


اطلاع رسانی

تصاویر
بیشتر
اسارون

 خواص اسارون
اسارون آنچه در میان باریکی و ستبری بود نیکوتر بود و طبیعت آن گرم و خشک است در درجه دویم و گویند اسارون بیخ سنبل رومیست و این خلاف است ...

خواص :
بیخ گیاهی است که غلاف تخم آن مانند غلاف بذرالنبج است و بعضی گویند بیخ سنبل رومی است، اگر آنرا بکوبند و با شیر تازه بیامیزند و بر زیر خصیه بمالند نعوظ عجب آرد. (برهان ).
بیخ گیاهی است برگ آن مانند برگ نبات لادن خُردتر و شکوفه وی ارغوانی رنگ بود و تخم وی مانند خسک دانه بود. در کوههای روم و در مصر و در همدان نیز است و آن دو نوع بود غلیظ و دقیق و از یک بیخ ریشه ها بسیار بودبشکل ناردین اما ریشه ناردین باریکتر است و رنگناردین زرد بود مانند مامیران اما اسارون آنچه در میان باریکی و ستبری بود نیکوتر بود و طبیعت آن گرم و خشک است در درجه دویم و گویند اسارون بیخ سنبل رومیست و این خلاف است.

ناردین بیخ سنبل رومیست و گفته شود. اما منفعت اسارون، سودمند بود جهت دردهای اندرون و ملطف و مسخن بود.
مقوی معده
  بود و نسیان و امراض دماغی را سود دهد و شربتی از وی سه مثقال بود با ماءالعسل نافع بود جهت استسقاء و حیض براند و سودمند بود جهت صلابت سپرز و مثانه را قوت دهد و سنگ گرده بریزاند. و در خواص او آورده اند که چون بکوبند و با شیر تازه بسرشند و ضماد کنند میان هر دو ورک، باه را برانگیزاند و انعاظی تمام آورد و مجربست و گویند مضر است بشش و مجفف اعصاب بود و مصلح وی مویزج است و گویند مصلح آن مویز است که در روغن بادام جوشانیده باشند. بدل آن یک وزن و نیم وج و دانگی وزن آن حماما و جالینوس گوید بدل آن است. زنجبیل(اختیارات بدیعی )

بلغت سریانی بیخ گیاهی است پرگره و دراز و باریک و کج و از
زردچوبه باریکتر وبا اندک عطریة و تندی و سفید مایل به زردی و بعضی اغبر مایل به زردی و منبت او جنگلها و گیاه او منبسط بر روی زمین و برگش شبیه به برگ نبل و لبلاب و از آن کوچکتر و مایل به استداره و گلش بنفش و در زیر برگ شبیه به گل بنج و تخمش مثل تخم کاجیره که قرطم عبارت از اوست و قسمی از آنرا ساق بقدر ذرعی و مدور و برگش مثل برگ قنطوریون دقیق و اعلاء ساق پرشعبه بعضی بر بالای بعضی و در اطراف شعبها مثل دانه گندم و در جوف آن چیزی زغبی و بیخش بسطبری خنصر و کم گره و خوشبو و خوش طعم و قسمی را برگ مثل قسم اول و اغبر و صلب و شاخهای او پراکنده و باریک و گلش بزرگ و بنفش و ثمرش مثل ثمر کبر و در جوف او تخمی مثل تخم خطمی و بر اشجار می‌پیچد و بیخش ساری در تحت ارض و پرگره و قوی الرایحه و تلخ و لذاع و این قسم مخصوص است در رفع سموم و گزیدن مارها و قسمی را برگ از همه اقسام ریزه تر و شاخهای او منبسط بر روی زمین و گلش بنفش و بیخش نرم و بی گره و زرد و تلخ و با عطریة و منبت او کوههای ساده و این قسم ضعیف ترین اقسام اربعه است و مجموع او در آخر دوم گرم و خشک و بهترین او قسم اول است که از فرنگ و افریقیه و شام خیزد و ملطف و محلل و مدر و مفتح و منقی معده و جگر و سپرز و گرده از اخلاط بارده و با ماءالعسل مسهل قوی بلغم و جهت حصاة و عسر بول و احتباس حیض و درد ورک و مفاصل و عرقالنساء و نقرس نافع، خصوصاً که دو ماه در آب انگورخیسانیده باشند و باید به ازاء هر سه مثقال او آب انگور چهار رطل و نصف باشد و با شیر شتر و گوسفند مبهی قوی مبرود و مرطوب است و جهت تسکین دردهای باطنی و استسقا و یرقان سددی و ورم رخو جگر و تنقیه آلات بول از رطوبات لزجة و امراض بارده دماغی و سدّه جگر و صلابت سپرز و اکتحال او جهت امراض طبقه قرنیه و دود آن جهت گریزاندن عقرب و ضماد او با شیر تازه بر کنج ران و پشت زهار جهت نعوظ بسیار موثر و مضرّ ریه و مصلحش مویزج و قدر شربتش از یک مثقال تا سه مثقال و بدلش وج مثل وزن او یا
زنجبیل است یا نصف او خولنجان و نصف او وج و حکمای هند را اعتقاد آنست که چون قبل از آبله نیم درهم او را با نبیذ برنج بنوشند آبله بسیار کم برآید و مجرب میدانند. (تحفه حکیم مومن ).
حشیشة ذات بزور کثیرة عقد الاصول معوجة یشبه الثیل، طیبةالرائحة، لذّاعةاللسان و لها زهر بین الورق عند اصولها، لونها فرفیری شبیهة بزهرالبنج. (مفردات قانون ص 157 س 2). گیاهی است با تخمهای بسیار با ریشه پرگره و پیچ پیچ، شبیه به ثیل، خوشبوی زبان گز، رنگ گلش ارغوانی ماننده گل بنگ، بهندی تگر. (موید الفضلاء). ناردین برّی. حرف بابلی. حرف السطوح. تلسفی
.

نمودار تغییر قیمت
logo-samandehi
اگرقصد خرید دارید ثبت نام کنید به منظور خرید کالای مورد نیاز، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری را ایجاد ووارد صفحه اختصاصی خود شوید. نحوه خرید ازفروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز، وارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می‌گردند (به علت عدم وجود نمایندگی در سایر استان ها و شهرستان ها پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران بوده و مشمول سایر استانها و شهرستان ها نمی‌شود ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می‌توان پروانه کسب وکار، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی است با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می‌توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید عمده خرید کالا با وزنهای بالا تر از یک کیلو (از یک کیلو تا ....... ) با توجه به مقدار و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان درخواست کننده کالا، از طریق ثبت سفارش صورت خواهد گرفت. لذا مشتریان گرامی که قصد خرید اقلام با وزن های بالا را دارند می‌توانند کالای مورد نیاز خودرا ثبت سفارش نمایند تا در اسرع وقت کارشناسان ما پس از بررسی بهترین راه کاررا برای خرید کالای مورد نیاز مشتریان عزیز و گرامی ارائه دهند گیاهان آپارتمانی کاهنده آلودگی هوا خواص و مضرات مواد غذایی فیلم های آموزشی را در آپارات ببینید
دفتر مرکزی: خیابان خیام جنوبی - اول خیابان مختاری شرقی - کوی شهید جعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن ثابت : 02155615236 - 02155616408
تلفن های همراه
09226981181-09100624984
09121244432(واتساب)- 09029080746
ایمیل : info@sepanjexport.com



pinterestigappinteresttelegraminstagramfacebookwhatsupsoroshaparat
پاسخ از طریق واتساب و تلگرام
در صورت نصب واتساب وتلگرام ازطریق کامپیوترودرغیراین صورت باتلفن همراه ارتباط داشته باشید
سلامتی شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم 24 ساعت آنلاین پیام خودرا ارسال نمایید
کارشناس
پشتیبانی واتساپ
چطور میتونم کمکتون کنم؟
کارشناس
پشتیبانی تلگرام
چطور میتونم کمکتون کنم؟